Temps d'Educació
1r semestre 2012
 • Consell Editorial:
 • Antoni Sans (director de l’Institut de Ciències de l’Educació); Anna Escofet (degana de la Facultat de Pedagogia); Albert Batalla (degà de la Facultat de Formació del Professorat); Gemma Fonrodona (vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística); Teresa Anguera (vicerectora de Política Docent i Cientíca)

 • Direcció:
 • Conrad Vilanou (Universitat de Barcelona)

 • Cap de Redacció:
 • Enric Prats (Universitat de Barcelona)

  Temps d’Educació està subjecta a una llicència Creative Commons 3.0 de Reconeixement - No Comercial - Sense Obres Derivades. Podeu consultar la llicència completa a: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca

  La revista no es fa responsable de les idees i opinions expressades en els articles.

  Per a enviament d'articles, consulteu la pàgina de Normes de publicació.

  Temps d’Educació realitza una avaluació dels articles pel sistema de doble cec per pars. La revista està indexada a CARHUS (Generalitat de Catalunya), ISOC (CSIC), In-Recs (Universitat de Granada), Latindex (UNAM, Mèxic), Dialnet (Universitat de la Rioja), ERIH (European Science Foundation), Ulrich’s (ProQuest), FRANCIS-INIST (Institut de l'Information Scientique et Technique-CNRS), SOCIOLOGICAL ABSTRACTS (ProQuest LLC, Bethesda).

  Dipòsit legal: B-23.289-2012
  ISSN: 2014-7627


 
 
Educació superior
Mercè Pañellas Valls, Maria Carme Boqué Torremorell, Montserrat Alguacil de Nicolás i Cèlia Rosich Pla 


Resum
Per aconseguir un correcte desenvolupament de les competències professionalitzadores dels mestres de la societat del coneixement és imprescindible potenciar la coresponsabilitat entre universitat i escola. Proposem un disseny formatiu que propicia que els estudiants duguin a terme projectes innovadors arrelats a la realitat escolar, mitjançant la integració del Treball Final de Grau i el Pràcticum del darrer curs en un mòdul únic. Per a la implementació d’aquest mòdul es fa neces-sari definir el rol de l’estudiant, del professor universitari i del mestre d’escola que acull alumnes en pràctiques. En aquest sentit, s’ha efectuat un estudi prospectiu adreçat a 146 escoles de Barcelona, els resultats del qual mostren un elevat grau d’afinitat amb els nostres plantejaments inicials, que vinculen el treball de l’estudiant als interessos i projectes de l’escola, incrementen la coordinació escola-universitat i atorguen major protagonisme al mestre.
Paraules clau: qualitat educativa, innovació pedagògica, Pràcticum, grau en educació infantil, grau en educació primària, treball final de grau

Recepció de l'original: 22/02/2012
Acceptació de l'article: 23/03/2012