Directora:
Montserrat Pujol Cubells

Secretària:
Montserrat Muñoz Juncosa

Editors:
Montserrat Pujol Cubells

Publicat per:
Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona

ISSN: 1886-6271

Comitè científic:
Ma Concepció Amat MirallesMa Concepció Amat Miralles.
GID: Alternatives Metodològiques en Fisiologia i Fisiopatologia. Departament de Fisiologia (Farmàcia). UB.

Carles Benedi GonzálezCarles Benedi González.
GIBAF: Grup d'Innovació en Botànica Aplicada a les Ciències Farmacèutiques. Departament de Productes Naturals, Fisiologia Vegetal i Edafologia. UB.

Margarida Castell EscuerMargarida Castell Escuer.
GID: Alternatives Metodològiques en Fisiologia i Fisiopatologia. Departament de Fisiologia (Farmàcia). UB.

Ma Luisa García LópezMa Luisa García López.
GIDAIF: Grup d'Innovació Docent en Anàlisi Instrumental Farmacèutic. Departament de Fisicoquímica. UB.

Jesús Gómez CatalánJesús Gómez Catalán.
ORFILA: Grup d'Innovació en Toxicologia. Departament de Salut Pública. UB.

Elena Escubedo RafaHelena Escubedo Rafa.
Coordinadora del Treball Fi de Grau del Grau de Farmàcia. Departament de Farmacologia i Química Terapèutica. UB.

Lyda Halbaut BellowaLyda Halbaut Bellowa.
GID: Grup d'Innovació Docent de Tecnologia Farmacèutica. Departament de Farmàcia I Tecnologia Farmacèutica.

Eduardo Mariño HernándezEduardo Mariño Hernández.
GID: Unitat de Farmàcia Clínica i Farmacoteràpia. Departament de Farmàcia I Tecnologia Farmacèutica. UB.

Montserrat Muñoz JuncosaMontserrat Muñoz Juncosa.
Equip docent: Casos Clínics Transversals en Farmàcia (CCT-Farma). Departament de Fisicoquímica. UB.

Mercè Pallàs LliberíaMercè Pallàs Llibería.
GIDOF: grup d’innovació docent en farmacologia. Departament de Farmacologia i Química Terapèutica. UB.

Josefina Prat AixelàJosefina Prat Aixelà.
GID: ULD, Unitat de Laboratoris Docents de la Facultat de Farmàcia. Departament de Fisicoquímica. UB.

Ester Zulaica GallegoEster Zulaica Gallego.
Secretaria de la Comissió del Treball Fi de Grau del Grau de farmàcia. Departament de Farmacologia i Química Terapèutica. UB.


 

Presentació

Edusfarm. Revista d’Educació Superior en Farmàcia és una publicació en format electrònic de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona, amb periodicitat semestral-anual, on es poden publicar treballs teòrics i aplicats en el camp de la docència i en qualsevol de les àrees de coneixement dels ensenyaments relacionats amb les ciències farmacèutiques. La revista aborda temes de pràctiques educatives des de perspectives teòriques i metodològiques diverses. A més, és un punt de trobada entre professors, i també entre aquests i els estudiants, per tal d’afavorir la comunicació entre tots ells.

Edusfarm publica articles originals, treballs de revisió i també recensions de llibres d’interès docent amb l’objectiu de donar a conèixer experiències, innovacions i projectes desenvolupats per a la millora de la formació universitària en el camp de l’educació superior en ciències farmacèutiques. Presenta una secció especial on es publiquen treballs de final de grau. També s’hi poden trobar entrevistes amb acadèmics de prestigi així com conferències dictades en fòrums nacionals i internacionals, i informació sobre esdeveniments d’interès docent.


 
núm. 8, 2016