Probabilitat i estadística per a ciències II
Matèria: Estadística
Format: 21 x 29,7 cm
Pàgines: 146
ISBN: 978-84-475-4021-1
Data d’edició: 2017
Formats disponibles:
. Preu 17 €
Probabilitat i estadística per a ciències II
Toni Monleón-Getino i Clara Rodríguez Casado
Avui dia, l’estadística és una eina ineludible per quantificar la incertesa i, consegüentment, per explorar el coneixement, tant en l’àmbit científic
com en altres disciplines. Aquest volum, el segon dels dos que componen Probabilitat i estadística per a ciències, se centra en l’estadística. S’hi
estudien, entre altres temes, les distribucions de probabilitat, els conceptes de mostra i població, els estadístics mostrals i l’estimació puntual, els
intervals de confiança, el contrast d’hipòtesis, i la relació entre dues variables (covariància, correlació i regressió). La novetat d’aquest text docent és que els gràfics, esquemes i exercicis s’han realitzat íntegrament amb el paquet estadístic R. El llibre presenta exemples de problemes desenvolupats i comentats, i també proposa una sèrie de problemes perquè els
alumnes els resolguin. Tan didàctica com exhaustiva, aquesta obra és una guia imprescindible per als estudiants de Geologia, Biologia, Bioquímica, Biotecnologia o d’altres ciències.
Dos campus d'excel·lència internacional