nº zero - 2006
Sumari   /   Índice   /   Contents  
Presentació
Articles
Números anteriors
Normes de publicació
Links d'interés
Esdeveniments
Subscripció

INNOVACIÓ DOCENT
 
L’APRENENTATGE SOCIAL MITJANÇANT EINES WEB COL·LABORATIVES:
Simon, J.; Benedí, C.; Blanché, C.; Bosch, M.; Rovira A.
 
RESSENYA

L’actual procés de Convergència Europea ens porta cap a una major adaptació de les institucions universitàries envers les necessitats de la societat actual. Per tal que això sigui possible, les directrius que emanen de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (EEES) apunten cap a desenvolupar vies d’integració de les Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC) en els processos d’aprenentatge universitari que impliquin avançar cap a models d’ensenyament més flexibles. En el marc de les TIC, en els darrers mesos estem assistint a un canvi conceptual de la manera d’entendre Internet que ens porta a la substitució d’un concepte de Web de lectura cap a un de lectoescriptura i que es coneix genèricament com a Web 2.0. Multitud d’eines gratuïtes estan disponibles per posar-les en funcionament sense pràcticament cap coneixement tècnic i amb un dispendi de temps molt raonable. Aprofitar aquest potencial en l’àmbit docent només serà qüestió de temps, amb l’avantatge que la seva senzillesa i els ínfims recursos tècnics necessaris deixaran als docents molt més temps per implementar noves metodologies, tant d’aprenentatge autònom com d’aprenentatge col·laboratiu, i oblidant el rol purament tècnic. L’objectiu d’aquest article és convidar a la reflexió amb l’aportació d’una experiència pilot amb estudiants de l’assignatura de Botànica Farmacèutica (curs 2005-2006) on s’explora sobre el potencial educatiu en l’àmbit de la docència universitària de dues de les eines més utilitzades avui en dia a Internet: els Blocs i els Wikis.

 
RESEÑA

El actual proceso de convergencia europea nos conduce a una mayor adaptación de las instituciones universitarias a las necesidades de la sociedad actual. Para que ello sea posible, las directrices emanadas del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) apuntan hacia el desarrollo de vías de integración de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) en los procesos de aprendizaje universitario que impliquen avanzar hacia modelos de enseñanza más flexibles. En el marco de las TIC, en los últimos meses estamos asistiendo a un cambio conceptual del modo de entender Internet que lleva a la substitución de un concepto de Web de lectura a otro de lectoescritura y que se conoce genéricamente como Web 2.0. Multitud de herramientas gratuitas están disponibles para ser puestas en funcionamiento sin prácticamente ningún conocimiento técnico y con un dispendio de tiempo muy razonable. Aprovechar este potencial en el ámbito docente será sólo cuestión de tiempo, con la ventaja que su sencillez y los ínfimos recursos técnicos necesarios van a dejar a los docentes mucho más tiempo para implementar nuevas metodologías, tanto de aprendizaje autónomo como de aprendizaje colaborativo, abandonando el rol puramente técnico. El objetivo de este artículo es invitar a la reflexión con la aportación de una experiencia piloto con estudiantes de la asignatura de Botánica Farmacéutica (curso 2005-2006) donde se explora el potencial educativo en el ámbito de la docencia universitaria de dos de las herramientas más utilizadas hoy en día en Internet: los Edublogs y los Wikis.

 
REVIEW

The current process of European convergence requires university institutions to better adapt to the needs of the today’s society. To fit this challenge, the EHEA (European Higher Education Area) directives point 2 to develop ways of integration of Information and Communication Technologies (ICT) on university learning processes implying the advance towards more flexible education models. In the framework of ICT, in the last months, we assist to a conceptual change of understanding the Internet, leading to the substitution of a “reading” Web concept to a “reading-writing” one, generally known as Web 2.0. An increasing number of free-cost tools are available and ready to be implemented with practically any need of technical previous knowledge and with a very reasonable time cost. To take benefit from this potential in education will be only matter of time, regarding that its simplicity and scarce technical requirements will afford teacher assistants to spend additional time to implement new methodologies, both of selflearning and collaborative-learning by reducing its merely technical role. The goal of this paper is to contribute to discussion with the data from a pilot experience with students of the course of Pharmaceutical Botany (year 2005-2006) where we explored the teaching potential in higher education of two of the today most employed tools: Edublogs and Wikis.

 
 
tornar al sumari

 Crèdits / Crédits / Credits

Directora:
Montserrat Pujol Cubells

Secretària:
Montserrat Muñoz Juncosa

Editores:
Ma Pilar Vinardell Martinez-Hidalgo
Mercedes Gracenea Zugarramurdi
Montserrat Pujol Cubells

Publicat per:
Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona
GDP (Grup de Dinamització Pedagògica).


ISSN: 1886-6271

 
 Edusfarm - nº zero
 30 de juny de 2006
 Editora

Montserrat Pujol Cubells


 Comitè científic / Comité científico /
 Advisory Board


Carles Benedi González

Ma Pilar Vinardell Martinez-Hidalgo

Mercedes Gracenea Zugarramurdi

Guillermina Asins Muñoz

Montserrat Pujol Cubells

María Cruz Pellín Mira

Glòria Rosell Pellise

Alejandro Esteller Perez

Mercedes Monteoliva Sánchez

Joaquín José Nieto Gutierrez

Luis F. Alguacil

José Angel Fontenla Gil

Basilio Valladares Hernández

Jorge Antonio Guisantes del Barco

Fernando González Velasco

Juan Carlos Garcia Monteagudo