Criteris de valoració de les revistes científiques i humanístiques

Imagen Portada

Revistes de ciències experimentals

Journal Citation Reports (JRC)

Factor d’impacte (IPF)
El factor d’impacte d’una revista es pot definir com el nombre de citacions que, per terme mitjà, han rebut el conjunt dels articles recents que ha publicat. S’entén per recents els corresponents als dos últims anys. Per calcular aquest índex bibliomètric de la revista A per a l’any X es recullen les dades corresponents a:
- Nombre de documents publicats per la revista A l’any X-1
- Nombre de documents publicats per la revista A l’any X-2
- Nombre de cites rebudes pels documents de la revista A de l’any X-1 durant l’any X
- Nombre de cites rebudes pels documents de la revista A de l’any X-2 durant l’any X
Indica el nombre de vegades que són citats els documents d’una revista de fins a tres anys d’antiguitat, durant un any determinat.
És un indicador del consum de literatura científica publicada en una revista.


Índex d’immediatesa (IMI)
Per calcular-lo es recullen les dades següents:
- Nombre de documents publicats per la revista A l’any X
- Nombre de cites rebudes pels documents de la revista A de l’any X durant l’any X
Indicador de la rapidesa amb què es consumeix la literatura científica publicada en una revista.
SCI: Sistema de puntuació per a Ciències Experimentals


Articles de revistes
Avaluació a partir dels resultats d’investigació que apareixen en les publicacions periòdiques científiques que recull el Science Citation Index i que aquesta base de dades classifica en categories temàtiques (SCI-Journal Citation Reports-Subject Category Listing).
La puntuació final ha de tenir en compte:
1 – Factors d’Impacte de la Revista (FIR)
(Nom revista, any de publicació, Factor d’Impacte (FIR), any associat a la revista)
2 – Factors d’Impacte Esperats (FIE)
Fórmula:
  a) Nombre d’articles de cada revista X el seu factor d’impacte
  b) Suma dels valors obtinguts
  c) Valor de la suma b) / nombre total d’articles de l’àrea d’aquell any
3 – Factor d’Impacte Ponderat (FIP)
Factor d’Impacte Revista (FIR) / Factor d’Impacte Esperat (FIE)
4 – Mitjana del Factor d’Impacte Ponderat (FIP)
Suma dels FIP / N (Nombre d’elements de la mostra)
Un FIP superior a la unitat dona a entendre que la mostra analitzada manté un nivell de qualitat superior a la mitjana dels articles publicats en aquelles mateixes àrees.


MECA (Mètode d’Estimació Comparat per Àrees)

Avaluació a partir dels resultats d’investigació que apareixen en les publicacions periòdiques científiques que recull el Science Citation Index i que aquesta base de dades classifica en categories temàtiques (SCI-Journal Citation Reports-Subject Category Listing).
MECA permet analitzar diferents mostres de publicacions, d’individus o col·lectius homogenis quant a composició (persones o grups), que pertanyen a un període de realització, i extreure un coeficient numèric comparable entre si, independentment de les àrees on es puguin adscriure els investigadors o les seves publicacions.
La puntuació final ha de tenir en compte:
1 – Factors d’Impacte de la Revista (FIR)
(Nom revista, any de publicació, Factor d’Impacte (FIR), any associat a la revista)
2 – Suma dels factors d’impacte de les revistes / N (nombre d’elements de la mostra) (FIM)
3 – Factors d’Impacte Esperats (FIE)
Fórmula:
a) Nombre d’articles de cada revista X el seu factor d’impacte
b) Suma dels valors obtinguts
c) Valor de la suma b) / nombre total d’articles de l’àrea d’aquell any
4 – Factor d’Impacte Ponderat (FIP)
Mitjana dels Factors d’Impacte de la mostra (FIM) / Factor d’Impacte Esperat (FIE)

Un FIP superior a la unitat dona a entendre que la mostra analitzada manté un nivell de qualitat superior a la mitjana dels articles publicats en aquelles mateixes àrees.

 


Revistes de ciències humanes i socials

CIRIT: Definició dels nivells de les revistes de ciències socials
Sistema d’avaluació de la recerca en humanitats i ciències socials

REVISTES
Els articles de revistes parteixen de la puntuació següent:
Grup A 7 punts
Grup B 5,75 punts
Grup C 4,25 punts
Grup D 1,5 punts

NIVELL A: Revista d’àmbit internacional, del màxim nivell de qualitat dins la seva disciplina, situada als índexs internacionals amb els coeficients d’impacte més alts.
Puntuació de 8 a 6,5 punts.
NIVELL Ba: Revista d’àmbit internacional, situada als índexs internacionals amb un coeficient d’impacte inferior a les del grup A.
NIVELL Bb: Revista no indexada al màxim nivell de qualitat dins el seu àmbit, d’abast internacional, amb un sistema d’avaluació d’originals rigorós i amb un comitè científic internacional.
Puntuació de 6,5 a 5 punts.
NIVELL C: Revista de bon nivell de qualitat dins el seu àmbit, amb un sistema d’avaluació d’originals rigorós.
Puntuació de 5 a 2,5 punts.
NIVELL D: Revistes que publiquen contribucions de bon nivell, però que no tenen un sistema rigorós d’avaluació d’originals.
Puntuació de 2 a 0 punts.
Els articles de revistes parteixen de la puntuació següent:
Grup A 7 punts
Grup B 5,75 punts
Grup C 4,25 punts
Grup D 1,5 punts


Bases de dades

SCI (Science Citation Index)
Base de dades d’articles de revista publicada per l’Institute of Scientific Information (ISI).
Recull articles i altres tipus de documents de les 3.300 revistes científiques (ciència i tecnologia) més importants del món.
Els treballs dels experts en medicina, genètica i biologia estan molt més valorats que les matemàtiques o les enginyeries.
Indexa les referències bibliogràfiques que surten citades en els articles. No utilitza cap thesaurus ni cap índex de matèries per assignar descriptors. Les cerques es basen en les paraules dels títols dels articles.
S’actualitza un cop al mes.


JCR (Journal Citation Reports)
Base de dades produïda per l’Institute of Scientific Information (ISI).
És l’única eina per a l’avaluació de revistes. Dona el rànquing mundial.
Amb l’anàlisi de les referències bibliogràfiques dels documents el SCI (Science Citation Index) genera uns índexs bibliomètrics que serveixen per mesurar la importància relativa de les revistes en funció del nombre de citacions que reben els documents que s’hi publiquen.
Els índexs són el Factor d’Impacte (IPF) i l’Índex d’immediatesa (IMI).
Actualització anual. Es pot consultar en versió impresa i en CD-ROM.

Journal Citation Reports® on the Web
Conté dades estadístiques per determinar de manera sistemàtica i objectiva la importància relativa de les revistes.
http://scientific.thomson.com/products/jcr/

CSIC
Conté més de 850.000 referències bibliogràfiques d’articles publicats en 2.630 revistes especialitzades editades a l’estat espanyol.
CD-ROM amb les bases de dades: IME (Índice Médico Español), ISOC (Ciències Socials i Humanitats), ICYT (Ciència i Tecnologia), i els catàlegs de llibres i revistes del CSIC.

MATHSCI
Base de dades de l’American Mathematical Society (AMS). Literatura internacional de matemàtiques, matemàtica aplicada a la informàtica, estadística, econometria i altres disciplines relacionades. Conté referències d’articles, llibres, conferències, etc. Recollides a Mathematical Reviews i a Current Mathematical Publications.
Actualització semestral.

Econlit
Base de dades electrònica del Journal of Economic Literature.


Dos campus d'excel·lència internacional