Llibres
Pàgines: 78
Data d'edició: 2004
Formats disponibles:
. Preu 7 €
Dones i ciència
R. Gonzàlez-Duarte (coord.)
El document destaca, en primer lloc, que la situació de discriminació de la dona no es percep com a tal ni per moltes de les mateixes interessades ni pel conjunt de la societat. Segons el document, la “declarada igualtat de gènere”, que es reconeix a nivell jurídic i es propugna al món de l'educació, dificulta, en la pràctica, la percepció pública de la situació discriminatòria i emmascara una situació real de desigualtat i discriminació en el repartiment d'oportunitats i de responsabilitats.

Un problema afegit ve associat al fet que es difícil posar de manifest la discriminació no només per la falta d'accessibilitat a les dades –o fins i tot perquè no n'hi ha–, sinó per la manera com es presenten, que sovint en dificulta la comprensió i en limita l'anàlisi comparativa. En aquest sentit, l'OBD proposa que es faci un seguiment de les polítiques de gènere que s'institueixin i es verifiqui el seu compliment.