Infermeria familiar i comunitària. Promoció de la salut. Educació per a la salut (eBook)
Matèria: Infermeria
Format: PDF
Pàgines: 116
ISBN: 978-84-9168-579-1
Data d’edició: 2020
Formats disponibles:
. Preu 14 €
. Preu 6,3 €

Infermeria familiar i comunitària. Promoció de la salut. Educació per a la salut (eBook)
Victoria Morín Fraile (coord.)
La infermeria familiar i comunitària, essencial en la formació dels futurs professionals d’infermeria, consisteix a aplicar cures integrals a les persones, les famílies i la comunitat durant el contínuum salut-malaltia, per tal d’afavorir l’adquisició de coneixements, habilitats, actituds i conductes que promoguin l’autocura. L’estructura d’aquest text docent està pensada per facilitar l’aprenentatge de les competències que han d’assolir els estudiants d’aquesta matèria. En el primer capítol es defineix la infermeria familiar i comunitària, i es descriuen les competències i els àmbits d’intervenció dels professionals; en el segon es presenten les característiques i les línies de futur de l’atenció primària; el tercer revisa els determinants socials, les teories, els models i els principals programes de promoció de la salut de la comunitat, i en el capítol quart s’analitzen els models, les finalitats, els àmbits, els elements de l’aprenentatge i els components dels projectes d’educació per a la salut. La presentació de la informació, amb nombroses figures, taules i quadres, fomenta la implicació dels estudiants per aprofundir en els diversos aspectes que tracta el llibre.
Dos campus d'excel·lència internacional