Normativa sobre societats mercantils i concurs
Matèria: Dret
Format: 15 x 21 cm
Pàgines: 440
ISBN: 978-84-475-3726-6
Data d’edició: 2013
Formats disponibles:
. Preu 25 €
liberWeb
Llibre/web, a més d’un llibre és:
Un sistema d’actualització dels continguts del llibre
Una informació addicional d’enllaços i recursos web
Un fòrum de consultes amb l’autor
Normativa sobre societats mercantils i concurs
Antoni Font Ribas i Berta Bombí de Llanza (comps.)
El nucli central d’aquesta obra és la Llei de societats de capital, que es complementa amb la Llei sobre modificacions estructurals de les societats mercantils. Totes dues lleis, juntament amb algunes normes del Codi de comerç, representen el marc normatiu de les societats mercantils i, més específicament, dels tipus socials més comuns, com ara la societat anònima i la societat de responsabilitat limitada. A aquestes dues normes s’hi ha afegit el Reglament del Registre Mercantil, peça complementària de primera magnitud per assolir un coneixement complet del règim jurídic de les societats mercantils. La Llei concursal, tot i que el seu abast depassa els límits del règim de les societats mercantils, s’ha inclòs també com a peça complementària, per tal com el tractament de la insolvència afecta, en primer terme, aquestes societats.
Dos campus d'excel·lència internacional