Estadística bàsica
Matèria: Estadística; Matemàtiques
Format: 21 x 29,7 cm
Pàgines: 128
ISBN: 978-84-475-3162-2
Data d’edició: 2007
Formats disponibles:
. Preu 8,5 €
Estadística bàsica
Carles Rovira
Aquests apunts estan pensats per als alumnes de l’assignatura d’Estadística de l’enginyeria d’Informàtica de Sistemes. Tanmateix poden ser útils per a qualsevol estudiant que cursi una assignatura d’Estadística bàsica de qualsevol titulació científico-tècnica. Per a seguir el curs només calen els coneixements matemàtics corresponents al batxillerat científic. Als apunts es desenvolupen quatre grans blocs: l’estadística descriptiva, el càlcul de probabilitats, la inferència estadística i el model lineal. En el primer bloc s’aprèn a resumir la informació de grans conjunts de dades. Al càlcul de probabilitats s’estudia la noció d’espai de probabilitat, es treballa amb variables aleatòries i s’acaba amb una versió del teorema del límit central. En l’estadística inferencial veurem l’estimació puntual, l’estimació per intervals de confiança i diferents tests d’hipòtesis. Finalment en el darrer bloc s’estudia el model de regressió lineal simple.
Dos campus d'excel·lència internacional