Electromagnetisme
Matèria: Física
Format: 17 x 24 cm
Pàgines: 250
ISBN: 978-84-475-3047-2
Data d’edició: 2006
Formats disponibles:
. Preu 20 €
Electromagnetisme
Manuel Varela Fernández
L’estudi dels fenòmens elèctrics i magnètics és l’objecte d’aquesta obra. El desenvolupament de la matèria segueix un mètode inductiu, és a dir, partint de les lleis experimentals bàsiques (Coulomb, Ampère i Faraday), arriba a establir les lleis fonamentals del camp electromagnètic (equacions de Maxwell). El text consta de deu temes agrupats en quatre grans grups: electrostàtica, magnetostàtica, corrents elèctrics i fenòmens variables amb el temps. Cada un d’ells conté una exposició teòrica de la matèria tractada, exemples i la proposició d’una sèrie de qüestions i problemes. El tractament de les diverses parts correspon a un nivell intermedi entre els textos introductoris de física general i els avançats d’especialització. El text pretén ser un complement per als estudiants de diferents llicenciatures de ciències i enginyeries al currículum de les quals els conceptes i el formulisme teòric dels fenòmens electromagnètics s’estudien més enllà d’una primera presentació introductòria.
Dos campus d'excel·lència internacional